นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

    2017-07-11 16:49:56
    11 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ที่ปรึกษา ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่าย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายกฯ ชมและขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันจนงานประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ (ระเบียบวาระที่ 2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 (ระเบียบวาระที่ 3 ) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา การเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองแผนฯ) ติดตามความพร้อมของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมฯ) ติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรม (ระเบียนวาระที่ 4) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ แนะนำข้าราชการใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่) รายงานสถานะการคลัง (กองคลัง) รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 (ทุกกอง) (ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ) ปฏิทินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (สำนักปลัดฯ) (ระเบียบวาระที่ 5) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การเตรียมแปลงแผนงบประมาณเป็นแผนการพัฒนาในงบประมาณประจำปี 2561 (ระเบียบวาระที่ 6) เรื่องอื่นๆ ถ้ามี