ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล

    2017-07-06 15:09:08
    6 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา