ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้แทนนายก อบจ.สงขลา พบปะ อสม. อำเภอนาทวี จำนวน 366

    2017-07-06 14:49:36
    6 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้แทนนายก อบจ.สงขลา พบปะ อสม. อำเภอนาทวี จำนวน 366 คน ตามโครงการป้องกันและะควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี