นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 1/2560

    2017-07-06 13:52:16
    5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เลขาธิการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี กรรมการบริหารสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย และนายภูวนนท์ คงหนองช้าง นิติกรสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 1/2560  เพื่อร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้