นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุม ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา

    2017-06-27 11:24:31
    26 มิ.ย.60 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา โดยมี นายบัญญัติ จันทร์เสนะ พร้อมด้วยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายร่วมประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการร่วมกันร่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา พ.ศ.2560 -2564 เป็นการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามช่วงวัย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สงขลา 2570 สงขลาเมืองแห่งเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สังคมเป็นสุขและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน