นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ตลาดน้ำคลองแห

    2017-06-27 10:58:41
    24 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ตลาดน้ำคลองแห โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศบาลเมืองคลองแหคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห และนักท่องเที่ยว ร่วมในพิธีเปิด ณ ตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญา จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนด้านการบริการ ด้านการท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ตลอดจนถึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ในการที่จะนำไปสู่เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว