นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนจังหวัดสงขลา ปี 2560

    2017-06-16 17:25:18
    16 มิถุนายน 2560 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนจังหวัดสงขลา ปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดน้ำน้อยนอก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคม อสม.จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสงขลา เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ ในชุมชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสงขลามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ในรูปแบบของประชาชนดูแลประชาชนด้วยกันเอง