นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560

    2017-06-16 08:58:05
    7 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 มีสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน และหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีรับสั่งให้มีการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 และได้กำหนดให้เป็นวันสหกรณ์นักเรียน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของสหกรณ์นักเรียน เป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ในโรงเรียน