รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

    2017-06-08 13:58:19
    8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนจังหวัดสงขลา ปี 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคม อสม.จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสงขลา เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ                  ในชุมชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสงขลามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ในรูปแบบของประชาชนดูแลประชาชนด้วยกันเอง