นายก อบจ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ในพื้นที่ใกล้เคียงสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-05-29 10:50:48
    28 พ.ค. 60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ในพื้นที่ใกล้เคียงสนามกีฬาติณสูลานนท์