นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

    2017-05-19 15:44:33
    วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล