นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการกระจายอำนาจให้ อปท.

    2017-05-19 14:59:33
    16 พค. 60 (8.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาร่วมเปิดการสัมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในหัวข้อ การกระจายอำนาจในมิติการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จัดโดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ในการใช้องค์ความรู้ และผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนางานการกระจายอำนาจที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ หรือผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางประชารัฐ ในการจัดทำนโยบาย แผน แผนงาน และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น