นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2017-05-19 14:55:56
    15 พค.60 (13.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ  โครงการก่อสร้างสนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่งทุกฝ่ายยืนยันเสร็จสมบูรณ์แน่นอน