นายก อบจ.สงขลา เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา

    2017-05-19 14:38:28
    14 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ซึ่งทาง อบจ.ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกๆด้าน และในปีหน้านี้ได้เตรียมงบประมาณในการขยายหอพักเพิ่มอีกแห่ง ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว โดยนักเรียนที่นี่ทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัย ตั้งแต่การอยู่ การกิน การเข้าแถว การทิ้งขยะ เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียน อยู่ในสังคมอย่างมีระเบียบ โดยเฉพาะในเรื่องของการออม อบจ.สงขลา จึงต้องการสร้างเด็กทุกคนให้มีคุณภาพ โดยไม่เน้นในเรื่องของปริมาณเด็กนักเรียน ในเรื่องการบริหาร อบจ.จะเข้ามาดูแลส่งเสริมในเรื่องของกีฬา การเรียน การสอนเสริม ดังนั้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนก้บผู้ปกครองจึงต้องใกล้ชิดกัน เพื่อช่วยกันดูแลลูกหลาน ดังนั้น จึงให้คำมั่นสัญญาได้ว่า โรงเรียนจะดูแลลูกหลานของท่านอย่างดี แต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องช่วยดูแลด้วยอีกทางหนึ่ง โรงเรียนในสังกัด อบจ.ทั้งสองโรงเรียนนี้ จะพยายามทำให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีระเบียบวินัย เคารพครูอาจารย์และรู้จักการออม เพราะที่นี่ต้องการสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ซึ่งคนที่มีระเบียบวินัยก็จะเป็นคนเก่งเอง จึงถือโอกาสนี้บอกกับพวกท่านว่า ผู้บริหารทุกคนในโรงเรียนสังกัด อบจ.จะพยายามทำหน้าที่ดูแลลูกหลานของท่าน เสมือนเป็นลูกหลานของตัวเอง