นายกอบจ.สงขลา โครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และการก่อสร้างปรับปรุงสนามติณสูลานนท์

    2017-05-11 14:43:09
    8 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมผู้บริหาร ปลัด อบจ.สงขลา ผอ.ฝ่ายพัสดุ รักษาการ ผอ.กองผังเมือง ตลอดจนถึงผู้รับจ้าง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และการก่อสร้างปรับปรุงสนามติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลของการทำงานของทั้งสองโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของสนามกีฬาติณสูลานนท์