นายกอบจ.สงขลา ประชุมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนติณสูลานนท์

    2017-05-11 14:41:30
    8 พ.ค.60 (13.00) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย ไปนายจารึก ไชยประภา รักษาการผู้อำนวยการกองผังเมือง น.ส.เพ็ญนภา ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายเลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนติณสูลานนท์ พร้อมลงสำรวจสภาพพื้นที่โครงการดังกล่าว