นายกอบจ.สงขลา ประธานพิธีงานบุญเดือน6 ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุและพระพุทธไสยาสน์ วัดจะทิ้งพระ

    2017-05-11 10:16:04
    10 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีงานบุญเดือน 6 ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ และพระพุทธไสยาสน์ วัดจะทิ้งพระ ประจำปี 2560 ณ วัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ นายอำเภอ สทิงพระ นายกเทศบาลตำบลสทิงพระพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงานและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีงานบุญ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามของคนในท้องถิ่น ที่จัดกิจกรรมงานประเพณีงานบุญเดือน 6 ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีรัตนมหามหาธาตุ และพระพุทธไสยาสน์ วัดจะทิ้งพระ ประจำปึ 2560 เป็นประเพณีพิธีบุญที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ที่ได้มีการปฏิบัติติดต่อสืบทอดตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา ในการร่วมกันสืบทอด และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม และทาง อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมงานบุญ ในอันที่จะสืบทอดและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี เพื่อสืบทอดคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต