นายกเข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น

    2017-05-09 15:21:06
    เช้านี้ (9 พ.ค. 60) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 17 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธาน ในการมอบรางวัล พร้อมทั้งเป็นตัวแทนผู้นำท้องถิ่นกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯและฝากแนวทางปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ สนช.ได้รับทราบ ในกาประชุมการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ณ ห้องรัตนา โรงแรมรอยัล(รัตนโกสินทร์) ถนนราขดำเนิน กรุงเทพมหานคร