นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย

    2017-05-05 10:03:36
    3 พ.ค.60 เวลา (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา3.1 การก่อสร้างถนนตามงบอุดหนุนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กองช่าง)3.2 การติดตามความคืบหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ (กองผังเมือง)3.3 การจัดเก็บภาษีบุหรี่ (กองคลัง )ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ แนะนำข้าราชการใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่) รายงานสถานะการคลัง (กองคลัง)ปฏิทินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (สำนักปลัดฯ) ความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (กองผังเมือง)ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา5.1 การเตรียมการเปิดสนามกีฬาติณสูลานนท์ (กองการศึกษาฯ)5.2 การเตรียมการร่วมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ5.3 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองแผนฯ)ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ