นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2017-05-05 10:02:25
    วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เลขาธิการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา นายแสวง บุญรักศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย และนายภูวนนท์ คงหนองช้าง นิติกรสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น โดยให้ยึดร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา) เป็นหลักในการร่วมกันยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นครั้งนี้ โดยมีนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในครั้งนี้