นายก อบจ.สงขลา ประชุมติดตามการบริหารสัญญา จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามสัญญาต่างๆ

    2017-05-03 16:03:42
    2 พ.ค.60 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมติดตามการบริหารสัญญา จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามสัญญาต่างๆ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผอ.ฝ่ายพัสดุ ผอ.กองผังเมือง ตลอดจนถึงผู้รับจ้าง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และการก่อสร้างปรับปรุงสนามติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลของการทำงานของทั้งสองโครงการดังกล่าว ว่าขณะนี้ผลของการดำเนินงานมีจุดบกพร่องตรงไหนอย่างไร พร้อมทั้งเร่งให้ทุกฝ่ายดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะในส่วนของสนามกีฬาติณสูลานนท์