นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตำบลสำนักขาม เพื่อตรวจดูแนวทางการสร้างถนนเลียบด่านศุลกากรแห่งใหม่

    2017-04-27 10:17:12
    25 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายด่านศุลกากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาโครงการ กรมโยธา ผู้รับจ้างสร้างด่าน บริษัทเขาแดง ปลัด อบจ.สงขลา ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองผังเมืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตำบลสำนักขาม เพื่อตรวจดูแนวทางการสร้างถนนเลียบด่านศุลกากรแห่งใหม่ ซึ่งยังมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ระหว่างที่ดินของด่านศุลกากร และที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะร่วมกันปรึกษาหารือ และร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ที่เป็นที่ทับซ้อนในแนวที่จะก่อสร้าง ณ ตำบลสำนักขาม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนเลียบด่านศุลกากรแห่งใหม่ โดยจะเป็นถนนแอสฟัลคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบลสำนักขาม ตำบลบ้านหัวควน และตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร และมีความกว้างของถนน 10 เมตร