นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

    2017-04-20 09:31:38
    12 เม.ย.60 (07.30) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนบ้านคอนเนียน หมู่ที่ 1 ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ขึ้นไปจำนวน 106 คนเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวพร้อมกับให้พรลูกหลาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของสังคมไทยที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มลูกหลาน ที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และลูกหลานก็จะได้รับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังจะเป็นการขอขมาต่อผู้สูงอายุ ที่อาจเกิดการกระทบกระทั่ง ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมในรอบปีที่ผ่านมา จึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสังคมไทย และเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในชุมชนหมู่ที่ 1