นายก อบจ.สงขลา ประธานการเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง

    2017-04-05 11:01:17
    3 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ พนักงานดูแลผู้สูงอายุ และจากหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน มีระยะเวลาในการอบรม 70 ชั่วโมง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ให้สามารถบริการและฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ และการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว