อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการประกวดแกะรูปหนังตะลุง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2017-04-03 14:57:00
    วันที่ 2 เม.ย. 60 อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการประกวดแกะรูปหนังตะลุง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คุณสมบัติผู้เข้าประกวดบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ผู้เข้าประกวดแกะรูปหนังตะลุง จะต้องแกะรูปนางเอก ขนาดสูง 21 นิ้ว และใช้เวลาในการแกะไม่เกิน 5 ชั่วโมง คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาให้คะแนน จากความถูกต้องตามแบบที่กำหนด, รูปทรงสัดส่วน(โสฬส)ถูกต้องตามรูปแบบหนังตะลุง, ความถูกต้องและความสวยงามของลวดลายที่ใช้, ความคมชัดของการเดินมุกและมีด และแกะได้รวดเร็วทันตามเวลาที่กำหนดโดยผลการประกวดวาดภาพ มีดังนี้- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฤทธิเดช ฮิ่นเซ่ง- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธนพล แก้วบุญศรี- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอรรถพล พลันสังเกต- รางวัลชมเชย ได้แก่เด็กชายปรเมศร์ จันพรมนายศักดาพร ไชยพูล