งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560

    2017-04-03 14:43:26
    2 เม.ย.60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 นำโดยนาย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ร่วมทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มี นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีและกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2560  ทั้งนี้เพื่อร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะแด่พระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปประการ โดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติ และร่วมกันสืบทอด อนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป