นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท.

    2017-03-30 13:41:24
    29 มีนาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดและบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านค่าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ชุมชน/ท้องถิ่น กับการเตรียมพร้อมไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อร่วมกันปฏิรูปการขับเคลื่อนประเทศไทย