เวทีเสวนาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35

    2017-03-24 16:13:12
    24 มี.ค.2560 (เวลา 07.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมาร่วมในเวทีเสวนาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั่งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง จ.สงขลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆทั้ง 21 ฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกีฬาเข้าร่วมในเวที เสวนาการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เพื่อการเป็นเจ้าภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทาง กกท. ในฐานะผู้ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬา ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดหางบประมาณโดยการจัดทำเสื้อและของที่ระลึกออกจำหน่าย และทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน พร้อมเร่งการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งกีฬา และการมีสุขภาพดี