นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน สงขลาคัพ ครั้งที่ 4

    2017-03-22 10:08:27
    21 มี.ค.60 (13.30) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน สงขลาคัพ ครั้งที่ 4 ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจาก 16 อำเภอ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา และผู้จัดการทีมฟุตบอลประชาชนจาก 16 อำเภอ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว พร้อมทั้งรับอุปกรณ์การแข่งขันและเครื่องกีฬา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ด้วยหลักคิดที่ว่ากีฬา คือ ยาวิเศษ และจะทำให้คนเล่นกีฬารู้สึกสดใสเบิกบาน และชี้ให้ลูกหลานเห็นพิษภัยของยาเสพติด ถือว่ากีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ดั่งที่พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 ที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬา ทาง อบจ. จึงให้การสนับสนุนสร้างสนามกีฬาหลักตั้งแต่อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา และต่อไปจะเป็นที่อำเภอระโนด อีกทั้งจะเป็นการรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 ดังนั้นการอบรมให้ความรู้จึงมีความจำเป็นต้องจัดการควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของเราไม่ว่าจะเป็นโค้ช หรือตัวนักกีฬา และวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนเป็นครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาฟุตบอล และให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด หันมาสนใจในด้านกีฬามากขึ้น ทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดแบบยั่งยืน และเป็นการสร้างต้นแบบของการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบเหย้าเยือนภายในจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ และมีความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต