โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพืีนฐาน

    2017-03-22 09:32:03
    21 มี.ค.60 (10.00) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดให้มีโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพืีนฐาน รุ่นที่ 1 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน และทีมวิทยากรจากการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อบ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 65 คนเข้ารับการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน่วยเผชิญเหตุระดับตำบลให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตหรือพิการจากการให้การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องลดลง และเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่อไป