นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลาด กศน. เชิงเขา & ชายน้ำ

    2017-03-20 09:43:35
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลาด กศน. เชิงเขา & ชายน้ำ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการ กศน.และคณะกรรมการจัดงาน นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และตัวแทนชุมชนให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมตลาดเชิงเขา และชายน้ำถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง กศน.ภาคใต้ เปิดพื้นที่รวบรวม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลเขารูปช้าง ข้อมูลภูมิปัญญาจากแขนงต่างๆ เปิดพื้นที่พบปะ สานสัมพันธ์กับผู้คนทุกวัย ทั้งภายในชุมชนและภายนอก ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เห็นศักยภาพของชุมชน การต่อยอดภูมิปัญญาทุกแขนงของชุมชน สู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ก้าวย่างสู่ยุคสังคมไทย 4.0 อย่างมั่นคง เพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่ง กศน.ได้ริเริ่มนำเอาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ คือ น้ำตกสวนตูน มาเป็นสถานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งนี้จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น และทาง อบจ.สงขลา พร้อมที่จะให้การสนับสนุน กิจกรรม ตลาด กศน. เชิงเขาและชายน้ำให้คงอยู่คู่ กศน.ตลอดไป