นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

    2017-03-13 11:02:00
    6 มี.ค.60 (09.00) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เป็นการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา