นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้ายาสูบผิดกฏหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    2017-02-15 13:52:56
    14 ก.พ.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้ายาสูบผิดกฏหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนจากนรรพสามิตพื้นที่สงขลา ศุลกากรภาค 4 ตัวแทนจากมณฑลทหารบกที่ 42 และตัวแทนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้สืบเนื่องจาก อบจ.สงขลาได้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมันและยาสูบ ซึ่งผลการจัดเก็บในระยะที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่า ยอดการชำระได้ลดลง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายอดการเก็บภาษีดังกล่าว ได้ลดลงอย่างมาก ด้วยสาเหตุหลายประการอาทิ การลักลอบภาษีนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ บุหรี หลีกเลี่ยงภาษีผิดกฏหมาย เข้ามาจำหน่ายในจังหวัดสงขลา ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขาดรายได้ในการจัดทำโครงการพัฒนาจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงไดัเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา