นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

    2017-02-15 13:45:53
    14 ก.พ.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการส่วนและคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องขยะในจังหวัดสงขลา ที่มีอยู่ทั้งหมด 28 บ่อ และสำหรับอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลานั้น ขณะนี้มีขยะร่วม 2 ล้านกว่าตัน ยังไม่นับอีก 26 บ่อ เพราะการจัดการในเรื่องของขยะนั้นไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้เข้าไปทำที่ตำบลบ้านพรุ ไว้ 3 บ่อ เพืรอเป็นการช่วยเหลือในพื้นที่บริเวณบ้านพรุ และบริเวณใกล้เคียง และอีกโซน ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะเข้าไปทำคือ คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งยังไม่มีบ่อขยะในขณะนี้ ตอนนี้ อบจ.สงขลา จะไปคิดทำก็มี ปัญหาที่เจอ คือปัญหาความยินยอมให้ใช้พื้นที่ จะมีปัญหาในเรื่องของมวลชน ซึ่งเราต้องมาช่วยกันคิดว่า ต่อไปต้องแก้ไขกันอย่างไรในเรื่องนี้ และถ้าไม่มีบ่อขยะที่ถูกต้องคนก็จะนำไปทิ้งตามสวนยาง ฉะนั้น อยากเรียนกับคณะกรรมการถึงวิธีการแก้กำจัดขยะของจังหวัดสงขลา โดยการนำมาร่วมกันคิด และโดยหลักแล้วทาง อบจ.สงขลา ยินดีเข้าร่วมในการศึกษาออกแบบ เพื่อการไปของบประมาณที่สำนักงบประมาณ ดังนั้นการที่เราได้คุยกันแล้วมีการศึกษาออกแบบก็จะสามารถนำไปของบประมาณที่สำนักงบประมาณได้ ทั้งนี้ได้มีการเสนอโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยสะสมตกค้างของ อบจ.สงขลา จำนวน 30 พื้นที่ จำนวนขยะ 2,471,840.4 ตัน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณโครงการดังกล่าวในกรอบวงเงินจำนวน 481,042,500 บาท ซึ่งทาง สผ.ได้แจ้งมติของ กก.วจ.จากการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 59 จากรายการสำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของ อบจ.สงขลา ไม่ผ่านการพิจารณาเสนอขอ งบกลาง เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ ดังนั้นจากการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จึงได้มีมติในที่ประชุม ให้มีการดำเนินเรื่องของการของบประมาณในโครงการดังกล่าวใหม่ต่อไป