นายก อบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 15 ภาคีบริหารจัดการ

    2017-02-15 13:45:06
    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 15 ภาคีบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร 15 ภาคีบริหารจัดการ ซึ่งวาระการประชุมประกอบด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้กล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนถึงการรับโอนโรงเรียนเกาะแต้วมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรายงานผลความก้าวหน้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สงขลาโดยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรม วันสงขลา 10 มีนาคม 2560 และพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสงขลา ประจำปี 2559 โดยเลขามูลนิธิเรารักสงขลา