นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

    2017-02-08 09:58:02
    เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/60 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร