รองนายกอบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง

    2017-02-08 09:53:35
    7 ก.พ.2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง (รุ่นที่1) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากร และพัฒนาคุณภาพการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยมีอาจารย์วิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์ หัวหน้างานจิตเวช กลุ่มงานจิตเวช และอาจารย์ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชา จิตเวช มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมบรรยาย หัวข้อ โรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในภาวะวิกฤต ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในภาวะฉุกเฉิน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง ฝึกปฏิบัติเทคนิคการกำจัดพฤติกรรม สาธิต และทดลองปฏิบัติด้วย ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น