พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯและเปิดโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิกปลอดภัยโดยชีววิธี

    2017-02-06 15:33:48
    วันที่ 6 ก.พ.60 ที่ห้อง 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อบจ.สงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดโครงการ “จัดทำศูนย์การเรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิกปลอดภัยโดยชีววิธี” โดยการดำเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โดยมีผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และนายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากโครงการอื่นคือมีการสอดแทรกการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นสำหรับทศวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนด้วย โดยจัดให้เป็นส่วนของการเรียนรู้ที่จัดแสดงไว้ในห้องภายในอาคาร แสดงขั้นตอนการผลิตด้วยโปสเตอร์ พร้อมทั้งชุดจำลองผลิตและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตครบวงจร และแปลงผลิตผักที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักเรียนหลักสูตรเกษตรของโรงเรียน และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิกปลอดภัยโดยชีววิธีเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาแล้วกับเทคนิคใหม่ๆในการผลิต เพื่อผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และวางแผนการใช้น้ำและปุ๋ยที่เหลือจากการผลิตผักไฮโดรโพนิก การออกแบบแปลงปลูก การเลือกชนิดพืชที่ปลูกในบริเวณได้อย่างเหมาะสม การปรับภูมิทัศน์ของแปลง การวางแผนจัดการผลิต การทำงานเป็นทีม การสืบค้นข้อมูล การนำเสนอ เป็นต้น