นายก อบจ.สงขลา ตรวจโครงการถนนไร้ฝุ่น สายนาปรัง-บ้านวังไทร ต คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

    2017-02-06 15:26:09
    4 ก.พ.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจโครงการถนนไร้ฝุ่น สายนาปรัง-บ้านวังไทร ต คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งถนนสายดังกล่าว เป็นถนนเชื่อมระหว่าง บ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง ถึงบ้านวังไทร ตำบลทับช้าง ซึ่งมีระยะทางยาว 8.100 กิโลเมตร โดยถนนสายนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ทำการก่อสร้างจำนวนถึง 3 ระยะ ตั้งแต่ปี 2559 ระยะแรก เป็นถนนกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.730 กิโล จนกระทั่งถึงปัจจุบัน จึงแล้วเสร็จตลอดทั้งสาย และเป็นถนนราดยางผิวจราจรแอสฟันติกส์คอนกรีต ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี