นายก อบจ.สงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2017-02-02 14:35:48
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น.นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมผู้อำนวยการกองผัง ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้รับเหมา หัวหน้าช่างก่อสร้าง และสถาปนิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และการก่อสร้างปรับปรุงสนามติณสูลานนท์ ทั้งนี้เพื่อที่จะทราบการดำเนินงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ตลอดจนถึงปัญหา อุปสรรค ในอันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา