นายก อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    2017-02-02 14:23:24
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองแผนงานบริหารทั่วไปจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา