นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.

    2017-02-02 11:10:02
    วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13:30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล