การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

    2018-04-02 15:29:03
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้หันมาสนใจ ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานบทเพลงลูกทุ่งต่อไป 3. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกที่ดีงาม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมของเยาวชน การประกวดครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ - ประเภท ก เป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน - ประเภท ข เป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่ไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน ประกวดในวันที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 5 คน เป็นผู้มีคุณวุฒิทางด้านดนตรี การขับร้องและหางเครื่อง การประกวดประเภท ก รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ วง ดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ วงดนตรีลูกทุ่งตะแบกบาน โรงเรียนสตรีพัทลุง การประกวดประเภท ข รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้แก่ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโยธินบำรุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ วงดนตรีลูกทุ่งลัมลาตู โรงเรียนกำแพงวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา