นายก อบจ.สงขลา ติดตามการทำงานซ่อมพื้นทางหินคลุก ถนนสายบ้านบ่อป่า บ้านบางเขียด

    2016-12-28 16:29:22
    28 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามการทำงานซ่อมพื้นทางหินคลุก ถนนสายบ้านบ่อป่า บ้านบางเขียด อ. สิงหนคร จ.สงขลา