การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

    2016-12-27 10:06:04
    26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา