นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา

    2016-12-26 15:41:45
    23 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมฯ มูลนิธิ หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการศึกษาออกแบบบริหารจัดการท้องถิ่นในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ทำการศึกษาวิจัย เพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในจังหวัดสงขลา ในเรื่องของคุณภาพชีวิต ปัญหาการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และหนี้สินครัวเรือน รวมถึงความวิตกกังวลในเรื่องของการประกอบอาชีพ ทั้งเรื่องปัญหาราคายางและปัญหาประมง รวมทั้งการกำหนดทิศทางความปรารถนาของคนสงขลา ให้มียุทธศาสตร์ระยะยาวของจังหวัดสงขลา เดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง