กิจกรรมการประกวดแสดงหนังตะลุง งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

    2018-04-02 15:36:51
    วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดกิจกรรมการประกวดแสดงหนังตะลุง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด บุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 15-20 ปี และแสดงหนังตะลุงสั้นในเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลของการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายหนัง กิจชานน คงทน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายหนัง ศักดาพร ไชยพูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายหนัง ภควัต แก้วสุวรรณ รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่ นายหนังจำนวน 5 คน 1. นายหนัง ธนกร ศรีสมโภชน์ 2. นายหนัง ณัฐกิตติ์ ภู่ร้อย 3. นายหนัง สรศักดิ์ มุกดารัตน์ 4. นายหนัง ภควันต์ ชูเย็น 5. นายหนัง นวพล ทองมี