นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

    2016-12-14 09:31:07
    วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2559 ณ สำนักปลัด ทำเนียบรัฐบาล