รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ครั้งที่ 4/2559

    2016-12-09 16:38:18
    ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม และนายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ครั้งที่ 4/2559 ภายใต้โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทินิดีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ โดยการประชุมครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดนราธิวาส