รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมแสดงบูทนิทรรศการ และเป็นเกียรติในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย

    2016-12-09 16:33:59
    9 ธ.ค.59 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงบูทนิทรรศการ และเป็นเกียรติในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2559 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในงานมีการนำเสนอวีดีทัศน์พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเล่า สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน การจัดนิทรรศการต้านโกง โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต การจัดนิทรรศการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ยังได้ถ่ายทอดเสียงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกด้วย